Política de privacidade

1. Obxecto e ámbito de aplicación

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de USUARIO, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

Ana María Alonso Pérez (en diante o TITULAR), con domicilio social en R/ Malladoura, 9, 36729 Baldráns, Tui (Pontevedra) e NIF número 76987204V, pon a disposición do USUARIO o presente documento con en fin de dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento.

Este documento exponse con carácter permanente no sitio web titularidade do TITULAR www.cabuxa.com (en diante o SITIO WEB), podendo os usuarios consultalo, arquivalo, ou imprimilo.

2. Información ao usuario da existencia do ficheiro e solicitude do consentimento para o tratamento automatizado dos seus datos persoais

O TITULAR cumpre estritamente a normativa vixente e aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, establecida na LOPD e a súa normativa de desenvolvemento, e informa o USUARIO do SITIO WEB de que devanditos datos poderán ser incorporados nun ficheiro para o seu tratamento automatizado. O USUARIO, mediante a marcación da casa correspondente nos formularios que así o requiran, dá o seu consentimento expreso ao devandito tratamento.

3. Finalidade dos datos

O TITULAR recolle determinados datos persoais que son introducidos libremente polo USUARIO nun formulario coa finalidade de poder contratar os distintos servizos, así como contestar e identificar as peticións realizadas polo USUARIO.

Os devanditos datos poderán ser tratados para as seguintes finalidades:

  • Tramitación de encargos, solicitudes ou calquera outro tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas que se pon a disposición do USUARIO no SITIO WEB.
  • Elaboración de estudos estatísticos.
  • Remisión do boletín de noticias ou newsletter do SITIO WEB.
  • Remisión de comunicacións comerciais relacionadas cos produtos ou servizos ofrecidos polo TITULAR.

4. Obrigatoriedade da introdución dos datos

Para acceder ao SITIO WEB non é necesario achegar ningún dato de carácter persoal. No entanto, para realizar solicitudes de información, contratar algún servizo, ou realizar a compra dun produto si é necesario que o USUARIO achegue os seus datos nos formularios existentes para ese efecto. Todos os campos destes formularios son opcionais excepto aqueles que se sinalen especificamente como obrigatorios mediante un asterisco (*).

No caso de que non sexan facilitados todos os datos, o TITULAR non garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás necesidades do USUARIO.

5. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

O TITULAR garante en todo caso ao USUARIO o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na LOPD poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

  • Correo postal: R/ Malladoura, 9, 36729 Baldráns, Tui (Pontevedra)
  • E-mail: info@cabuxa.com

6. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento dos datos é O TITULAR, quen inscribiu debidamente os seus ficheiros na Agencia Española de Protección de Datos, podéndose consultar os mesmos en www.agpd.es.

7. Cesión dos datos

O TITULAR informa e garante expresamente ao USUARIO que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías sen contar co consentimento expreso, previo, informado, e inequívoco por parte do USUARIO.

8. Direccións IP

Os servidores do SITIO WEB poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo USUARIO. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este conéctase a Internet. Dita información pode ser rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamiento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

9. Seguridade

O TITULAR asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais recolleitos, e adoptou as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

No entanto, o TITULAR non será responsable das incidencias que poidan xurdir ao redor dos datos persoais do USUARIO cando estas derívense de causas alleas ao seu control, ou ben a unha falta de dilixencia do USUARIO en canto á garda e custodia das súas claves e datos persoais.

10. Envío de correos non solicitados (SPAM)

O TITULAR é absolutamente contrario á práctica de spam e nunca realiza este tipo de condutas. O TITULAR unicamente envía información aos correos electrónicos facilitados polos usuarios rexistrados e que, por tanto, aceptasen a súa Política de Privacidade.