Condicións xerais de contratación

1. Preámbulo

As presentes Condicións Xerais de Contratación (en diante as CONDICIÓNS) establécense entre Ana María Alonso Pérez, con domicilio social en R/ Malladoura, 9, 36729 Baldráns, Tui (Pontevedra) e NIF número 76987204V (en diante o TITULAR) e calquera persoa física ou xurídica que realice un pedido (en diante, o CLIENTE) a través do sitio web www.cabuxa.com, titularidade do TITULAR (en diante o SITIO WEB).

2. Obxecto e ámbito de aplicación

O TITULAR pon a disposición do CLIENTE as presentes CONDICIÓNS, que rexerán a contratación de produtos e servizos a través do SITIO WEB. Este documento exponse con carácter permanente no antedicho SITIO WEB, podendo o CLIENTE consultalo, arquivalo, ou imprimilo.

As presentes CONDICIÓNS están dispoñibles nos seguintes idiomas:

 • Español
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano

O CLIENTE comprométese á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

A aceptación do presente documento leva que o CLIENTE:

 • Leu, entende e comprende o aquí exposto.
 • É maior de idade e con capacidade suficiente para contratar.
 • Asume todas as obrigacións aquí dispostas.

As presentes CONDICIÓNS terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do SITIO WEB.

O TITULAR resérvase o dereito de modificar unilateralmente ditas CONDICIÓNS, sen que iso poida afectar os bens ou promocións que fosen adquiridos previamente á modificación.

3. Procedemento de contratación

O CLIENTE, para poder acceder aos servizos ofrecidos polo TITULAR, deberá darse previamente de alta no sistema mediante a creación dunha conta de usuario. Para iso, o CLIENTE deberá proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que lle serán requiridos.

O CLIENTE, rexistrado no SITIO WEB mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os que ten responsabilidade plena de uso e custodia, é responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao TITULAR.

O CLIENTE comprométese a facer uso dilixente dos seus datos de acceso, e a non polos a disposición de terceiros, así como a comunicar ao TITULAR a perda ou roubo dos mesmos ou do posible acceso por un terceiro non autorizado, de tal forma que se poida proceder ao bloqueo inmediato da conta do CLIENTE.

O CLIENTE non poderá elixir como nome de usuario palabras que teñan como fin o confundir a outros por identificar a este como membro integrante do TITULAR, así como expresións malsonantes, inxuriosas e, en xeral, contrarias á lei ou ás esixencias da moral e bos costumes.

Unha vez foi creada a conta de usuario, infórmase que de conformidade co esixido polo art. 27 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:

 • Consulta de información e configuración dos produtos: o CLIENTE pode consultar a información sobre calquera dos produtos ofertados polo TITULAR. Esta información pode incluír o nome do produto, a súa descrición, imaxes con carácter unicamente orientativo e prezo.
 • Engadir produtos ao carro ou cesta da compra: o CLIENTE pode engadir os produtos que desexa adquirir ao seu carro ou cesta da compra mediante o botón 'Comprar'.
 • Consulta do carro ou cesta da compra: se o desexa, o CLIENTE pode consultar en todo momento o estado do seu carro ou cesta da compra. Para iso debe utilizar a ligazón 'Cesta'. Mostraráselle, para cada produto adquirido, o seu nome ou denominación, descrición (se procede), prezo unitario, cantidade, e subtotal. Ademais mostrarase o importe total de todos os produtos engadidos ao carro ou cesta da compra.
 • Realizar pedido: para realizar un pedido, o CLIENTE deberá utilizar a ligazón "Tramitar compra". O sistema mostrará unha sucesión de formularios nos que se solicitará información ao cliente e mostraránselle os detalles do pedido. O CLIENTE deberá completar o proceso de compra proporcionando os datos solicitados e pulsando sobre a ligazón 'Continuar'.
 • Finalizar pedido: unha vez o CLIENTE acepta o pedido enténdese que este presta o seu consentimento para a validez e eficacia do contrato de compravenda que obriga ás partes.

En todo caso o SITIO WEB informará o CLIENTE, unha vez finalizado o procedemento de contratación e vía correo electrónico, respecto de todas as características, prezo, formas de transporte, data de contratación e estimación de entrega do produto ou servizo contratado.

4. Prezo e validez da oferta

Todos os prezos que se indican para cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) e están expresados en euros (€). Devanditos prezos non inclúen os gastos de envío, que serán os publicados no sitio web e aplicados de forma automática na fase de realización do pedido.

Os prezos dos produtos ofertados, salvo erro tipográfico, son os dispoñibles actualmente, sen que sexa vinculante a existencia de prezos distintos noutras datas, polo que unicamente se admitirán os pedidos cuxo importe satisfeito coincida co publicado na data de pedido no SITIO WEB.

As modalidades de pago aceptadas son as seguintes:

 • Pay-pal
 • Cartón bancario

5. Pedido

A realización por parte do CLIENTE do pedido equivale á aceptación plena e enteira dos prezos, da descrición dos produtos á venda, da modalidade de pago indicada e destas CONDICIÓNS, así como de calquera outra especificada no propio pedido.

Todo pedido realizado ao TITULAR levará a emisión dunha confirmación de pedido que será enviada automaticamente á dirección de correo electrónico proporcionada polo CLIENTE

Para calquera información sobre o pedido, o CLIENTE poderase pór en contacto co TITULAR a través das canles habituais:

 • Dirección postal: R/ Malladoura, 9, 36729 Baldráns, Tui (Pontevedra)
 • Teléfono de atención ao cliente: (+34) 986 629 197
 • Dirección de correo electrónico: info@cabuxa.com

En todo caso deberá indicarse o número de pedido que lle foi asignado e indicado no correo electrónico de confirmación da compra.

A realización dun pedido implica a aceptación das presentes CONDICIÓNS por parte do CLIENTE, así como de calquera outra especificada no propio pedido.

6. Entrega de pedidos

O TITULAR realiza a entrega dos pedidos nos seguintes territorios:

 • Unión Europea (*)

(*) A excepción dos seguintes territorios: augas italianas do lago de Lugano, Campione d'Italia, Córsega, departamentos franceses de ultramar, Xibraltar, Illa de Heligoland, Illa de Man, Illas Åland, Illas da Canle, Livigno, Monte Athos, Sicilia, Territorio de Büsingen, e a parte de Chipre que non está baixo control efectivo do Goberno da República de Chipre.

A entrega dos pedidos realizarase no domicilio de entrega designado libremente polo CLIENTE. De tal forma, o TITULAR non asume responsabilidade algunha por cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse como consecuencia de que os datos facilitados polo CLIENTE sexan falsos, inexactos ou incompletos ou cando a entrega non poida efectuarse por causas alleas ao TITULAR, como o é a ausencia do destinatario.

O compromiso adquirido polo TITULAR de venda e entrega da mercadoría ofertada queda supeditado ao stock do produto anunciado e á dispoñibilidade do mesmo até fin de existencias. O TITULAR, no seu compromiso de calidade e servizo ao cliente, tentará en todo momento que os produtos publicitados estean dispoñibles. Con todo, de concorrer circunstancias excepcionais que provoquen o fin de existencias do produto, o pedido e o contrato subscrito entre as partes quedarán sen efecto.

Os custos de transporte son os indicados para cada caso durante o proceso de compra.

Cando os envíos teñan portes gratis para o cliente e este queira devolver a súa compra, en caso de ter que facer un abono,  se lles descontaran os gastos xerados pola axencia de transporte. Si o que o cliente quere é facer un cambio de  produto,  tera que pagar os novos gastos de envío que xere o paquete.

Os pedidos realizados nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla poden estar suxeitos ao pago de despachos e impostos de aduanas locais.

Os tempos estimados de envío son os seguintes:

 • España peninsular:  aproximadamente en 3 días laborables
 • Resto de Europa: aproximadamente entre 5 e 7 días laborables

7. Dereito de desistimiento

O CLIENTE dispoñerá dun prazo de 15 días a partir da data de recepción do produto para a devolución do mesmo. Os gastos relativos ao envío serán asumidos por parte do CLIENTE, salvo que a devolución sexa realizada por defectos no produto,
POR MOTIVO DO COVI-19, ampliamos o prazo de devolución de produto de todas as compras realizadas desde Novembro do 2.020 ao 5 de xaneiro do 2021, ata o 25 de Xaneiro do 2.021

Calquera produto que se queira cambiar ou devolver debe sempre facerse coa embalaxe e etiquetaxe orixinais e intactos, convenientemente empaquetado e protexido correctamente. O artigo a devolver debe atoparse no mesmo estado no que foi recibido, o cal será determinado polo TITULAR. Para realizar a devolución dun pedido, este deberá atoparse en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e sen desprecintar nin utilizar. Devolverase o importe total do pedido, nun prazo máximo de 10 días desde a súa recepción nas condicións expresadas.Os gastos de devolucion son por conta do cliente. Os agasallos ou obxectos promocionais (sen custo) non son susceptibles de cambio ou devolución.

8. Garantías

En caso de falta de conformidade, o CLIENTE poderá optar entre esixir a substitución ou a nota de abono correspondente ao prezo. A substitución realizarase sempre que exista stock do produto no almacén do TITULAR.

9. Protección de datos persoais

O TITULAR garante que o tratamento dos datos persoais do CLIENTE efectuarase baixo niveis de seguridade que impidan a súa perda, manipulación ou accesos non autorizados. Para máis información consulte nosa Política de Privacidade.

10. Acordo total

As presentes CONDICIÓNS constitúen o acordo total entre as partes referentes. No caso de que unha das cláusulas das presentes CONDICIÓNS fose nula de pleno dereito, isto non afectará o resto das condicións.

11. Lexislación aplicable

As presentes CONDICIÓNS réxense pola lexislación española. Especificamente están suxeitos ao disposto na lei Lei 3/2014, de 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral de Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro; Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias; Real Decreto 1906/1999 de 17 de decembro, polo que se regula a Contratación Telefónica ou Electrónica; Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais; ; Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo; Lei 7/1998 de 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación; Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico; así como á normativa que desenvolve ás anteriores.

Para a resolución de calquera controversia ou conflito relacionado co presente SITIO WEB ou das actividades nel desenvolvidas serán competentes os Xulgados e Tribunais de Tui (Pontevedra), renunciando expresamente o CLIENTE a calquera outro foro que puidese corresponderlle.